Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime Profesionale për Administratën Publike

Për një administratë publike dhe një shërbim cilësor në sektorin public. ITK ofron eksperiencat e saj dhe një seri trajnimesh të përshtatshme për punonjës të sektoreve të ndryshme në administratën publike. Këto trajnime zhvillohen me orare fleksibile dhe në ambjente të përshtashme dhe me të gjitha lehtësirat e nevojshme për pjesmarrësit.

Trajnimet profesionale që ofrohen për administratën publike përveç moduleve standarte të cilat përditësohen në mënyrë të vazhduar mbështetur në feedback-un e të trajnuarve gjithashtu përmbajnë edhe tematika të përshtashme për sektore të veçanta.

Të trajnuarit në fund marrin një çertifikatë të njohur nga QKL (Qendra Kombëtare e Liçensimit). Përveç ëorkshopeve dhe seminareve që organizohen në saj të tematikave dhe profileve të ndryshme për administratën publike të trajnuarit në fund të seancave do të marrin edhe një project të cilin do të ju duhet ta zbatojnë dhe të masin në në kohë dhe në mënyrë reale përfitimet e marra nga trajnimi i kryer.

Trajnimet që ofrohen për administratën publike kategorizohen sipas rolit profesional të palëve të interesuara për trajnime profesionale të cilan janë si më poshtë.

Për më shumë informacion mbi trajnimet profesionale për administratën publike mbi çmimet, metodikat dhe modulet që trajtohen Kontaktoni me Ne.

Përveç trajnimeve profesionale ITK nga eksperienca e krijuar, burimet njerëzore të nevojshme dhe të mirë trajnuara ofron shërbime në organizim dhe manaxhim evetesh si seminare, ëorkshope dhe konferenca. Për më shumë informacion përdorni format e kontaktit në faqe që të lidheni me ne.

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Për Profesionistë Administrata Publike