Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Trajnime dhe Certifikime

ITK- Qendër e Autorizuar Testimi

Të jesh i çertifikuar do të thotë shumë. Të jesh i çertifikuar do të thotë më shumë produktivitet, avantash konkurues, më shumë mundësi punësimi. Të jesh i çertifikuar do të thotë të jesh ekspert.

ITK ka për qëllim ti ndihmojë ata që duan të dallohen nga të tjerët, ata që duan të shkëlqejnë dhe të jenë të suksesshëm nëpërmjet çertifikimeve. Përveç çertifikimit të cilësisë që ka marrë ITK si Institut për ambjentin dhe cilësinë e shërbimeve që ofron së fundmi ITK kam marrë të drejtën dhe është QENDËR E AUTORIZUAR TESTIMI për: MOS, MTA, HP ATA, ADOBE, IC3, AUTODESK dhe COMPTIA.

Në panelin e më sipërm ju do të keni mundësi të merrni më shumë informacion për kurse profesionale që ofrohen në ITK në fushën e Teknologjisë dhe Inovacionit ndërsa më poshtë ju do të merrni më shumë informacion rreth Testimit dhe Çertifikimeve që ju mund të merrni pranë ITK të njohura globalisht.

Microsoft® Office Specialist

Microsoft Office nuk është thjesht një çertifikatë, por një kredencial që ka vlerë akademike dhe që njihet globalisht si një profesionalizëm individual i atyre personave që duan të vërtetojnë aftësitë e tyre profesionale.

 • Në kontekstin akademik çertifikata e Microsoft Office ju siguron sukses dhe si student ju bën me konkurent në tregun e punës.
 • Në biznes Microsoft Office rrit produktivitetin dhe efiçencën e punës në zyrë, rrit kënaqësinë në punë dhe ndihmon punonjësit në arritjet e tyre profesionale.
 • Në kontekstin e punonjësit Microsoft Office ju siguron një përgatije të sigurt dhe ju bën të jeni kandidat për një vend pune dhe të keni avantazhe të çertifikuara ndaj kandidatëve të tjerë.

Testimet për Çertifikimin nga Microsoft Office

Microsoft Office përfshin disa nivele çertifikimi duke ofruar kualifikim dhe konfirmim të aftësive.

Microsoft Specialist
Microsoft Expert
Microsoft Master

Microsoft Office Specialist (çertifikimet bazë)

 • Vërteton aftësitë tuaja në paketën Microsoft Office 2010.
 • Kjo çertifikatë merret për aplikacionet më të njohura të Microsoft Office.

Microsoft Office Expert

 • Një kredencial që vërteton aftësitë tuaja të avancuara në një ose disa aplikacione të Microsoft Office
 • Provimet bëhën në Word 2010 Expert dhe Excel® 2010 Expert

Microsoft office Master

 • Një kredencial që vërteton aftësitë tuaja të avancuar në një ose disa aplikacione të Microsoft Office
 • Kandidati duhet të kalojë katër provime: Word 2010 Expert, Excel dhe PowerPoint 2010 Expert dhe një nga: Outlook® 2010, Access® 2010, SharePoint® 2010 or OneNote® 2010.

ITK përveç testimit dhe mundësisë që ofron për çertifikim e dijeve tuaja në paketa Microsoft Office ofron dhe kurse të plota ose përgatitore për Microsoft Office Excel dhe SharePoint të orjentuara dhe të bazuara mbi programin e çertifikimit Microsoft Office Specialist dhe Expert. Për më shumë informacion mbi testimin dhe proçedurat e çertifikimit dhe kurseve për Microsoft Office Excel dhe SharePoint na KONTAKTONI.

Microsoft® Technology Associate (MTA)

Microsoft Technology Associate

Çertifikimi Microsoft Technology Associate (MTA) është një mënyrë e re që vlerëson njohuritë bazë në teknologji për ata që janë me pak eksperiencë duke ju ofruar kështu një opsion më pak të kushtueshëm që të eksplorojnë në mënyrë akademike fushën e teknologjisë dhe të ju mundësojë sa më shumë avantazhe në rritjen e tyre të vazhdueshme në karrier. Ky çertifikim është dizenjuar nga Microsoft Learning për fillestarë që ti motivojë ata të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme rritjen e tyre profesionale duke u avancuar drejt një çertifikimi tjetër siç është edhe Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).

Provimet e Çertifikimit të MTA

MTA përfshi një seri nivelesh çertifikimi, duke ofruar kualivikim të aftësive në:

Provimet për Programues

 • Bazat e Programimit Software
 • Bazat e Programimit Windows
 • Bazat e Programimit Web
 • Bazat e Administrimit të Databazës

Provimet për IT Pro

 • Bazat e Networking
 • Bazat e Sigurisë
 • Bazat e Administrimit të Serverit Windows

Për më shumë informacion mbi proçedurat e Testimit dhe Çertifikimit ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Adobe® Certified Associate

Çertifikata Adobe Certified Associate (ACA) siguron kualifikimin tuaj dhe konfirmon aftësitë tuaja në dizajn grafik, produksion filmik (Video), ëeb marketing dhe të tjera fusha të komunikimit digital. Me këtë çertifikatë studentët do të arrijnë të jenë më konkurues në tregun e punës. Punëdhënësi do të kuptojë që kreativiteti i kandidatëve është i mbështetur mbi njohuri të fokusuara dhe të vazhdueshme që do ti lejojë ata të jenë më efiçen në punë.

 • Mbështetur nga Konpanitë botërore të komunikimit digital
 • Përfshin paketat e çertifikimit në programin mësimor ofruar nga Adobe Education
 • Lidh dijet teorike dhe praktike me shembuj specifik nga aplikacionet
 • Konfirmon aftësitë në komunikimin digital duke përdorur Adobe Creative Suite sipas kërkesave të tregut.
Adobe Flash Certification
Adobe Dreamweaver Certifikation
Adobe Photoshop Certifikation
Adobe Premiere Pro Certifikation

Çertifikimi ACA

Programi mësimor ACA mund të integrohet me çertifikimet e më poshtme

 • Komunikim në Median Interaktive duke përdorur Adobe® Flash
 • Komunikim në Web duke përdorur Adobe® Dreamweaver®
 • Komunikim Vizual duke përdorur Adobe® Photoshop
 • Komunikim Video duke përdorur Adobe® Premiere® Pro

ITK ofron program edukimi të orientuar drejt programit të çertifikimit për Adobe® Photoshop dhe Adobe® Dreamweaver®.

Për më shumë informacion mbi proçedurat e Testimit dhe Çertifikimit ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Autodesk® Certified User (ACU)

Autodesk Certification Program (ACU) është një program profesional dhe teknik edukimi që pajis studentët me aftësi të vleftshme në dizenjimin 2D dhe 3D duke ju mësuar me teknikat më të fundit të programit Autodesk® design.

 • Çertifikimi ACU përfshin kushtet akademike dhe të industrisë të dizenjuara dhe të arritshme për studentët.
 • Testimi kombinon pyetje me alternativa dhe të hapuara që të vërtetojë që studentët e kanë kuptuar dhe mund ta përdorin në mënyrë efektive programin Autodesk.

ACU Certification

Testimi Autodesk Certified User vërteton aftësitë bazë në përdorimin e aplikacioneve të më poshtme:

AutoCad Autodesk Certifikation
 • AutoCAD® Certified User
 • Autodesk Inventor® Certified User

Për më shumë informacion mbi proçedurat e Testimit dhe Çertifikimit ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

Internet and Computing Core

Çertifikata Internet and Computing Core (IC3®) ju ofron studentëve dhe punë-kërkuesve njohuritë bazë që do të ju duhen atyre për të arritur sukses në ambjentet e punës që përdorimi I kompjuterit dhe internetit është i detyrueshëm. Standarti Global 3 është një standart i njohur globalisht për literaturën digitale dhe reflekton aftësitë e duhura në ditët e sotme për botën akademike dhe të biznesit.

Në një botë digital në rrijte ku virtualisht çdo fushë dhe fuksion ndikohet nga kompjuteri çertifikimi IC3 do të ju ndihmojë të përmirësoni tuaja në fushat më të rëdësishme dhe me vlerë.

Kanditatët duhet të kalojnë tre provime që të çertifikohen

Internet and Computing Core

Vlerësimet e çertifikimit IC3 bëhen në:

 • Computing Fondamentals – Përfshin njohuritë bazë të kompjuterit, hardware, software dhe sistemeve të operimit
 • Key Applications – Përfshin njohuritë e hapjes dhe mbylljes së programeve. Manaxhimin e dokumentave, editimit dhe formatimit dhe funksionet e kompjuterit
 • Living Online – Përfshin aftësitë e të punuarit në internet dhe network

Për më shumë informacion mbi proçedurat e Testimit dhe Çertifikimit ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

HP ATA Accredited Technical Associate (HP ATA)

Çertifikata HP Accredited Technical Associate (HP ATA) është e para në nivelin arkitekt dizenjuar për student. Kjo çertifikatë vërteton aftësitë e studentëve dhe i përgatit ata për punë në biznese të vogla dhe të mesme. HP ATA konverton dijet tuaj në punë.

HP Accredited Technical Associate

Çertifikimet HP ATA

Programi HP ATA konsiston në kater çertifikime. Këto çertifikime ju ofrojnë aftësi në IT për të dizenjuar dhe zhvilluar zgjidhje të ndryshme për bizneset e vogla dhe të mesme.

 • HP ATA – Cloud – Dizenjim dhe zhvillim të Cloud Solutions
 • HP ATA – Connected Devices – Dizenjim dhe zhvillim të zgjidhjeve për Connected Device
 • HP ATA – Netëork- Dizenjim dhe Zhvillim i zgjidhjeve në network
 • HP ATA – Servers and Sortage – Dizenjim dhe zhvillim i serverave dhe sortage

Për më shumë informacion mbi proçedurat e Testimit dhe Çertifikimit ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

CompTIA Strata IT Fundamentals

Programi i çertifikimit nga CompTIA Strata IT Fundamentals ju ofron individëve një qasje në hapat bazë në fushën e teknologjisë së informatikës dhe serverave për të shërbyer më vonë si një urë lidhëse për mësim të njohurive teknike dhe aftësive të avancuara në IT.

Testimi mat njhuritë bazë të individit në terminologji dhe aftësi në fushën e IT si psh:

CompTIA Strata IT Fundamentals
 1. "Ndërtimi i një “workstation-i” të thjeshtë në PC:
 • Instalimi i programeve
 • Identifikimi i pikave të pajtueshmërisë (compatibility)
 • Njohja dhe parandalimi i rrisqeve bazë të sigurisë
 • Kuptimi i iniciativave të Green IT
 • Dëshmon aftësitë në komunikim me IT profesionist
 • Rrit besimin për tu bërë pjesë e fushës së IT
 • Për më shumë informacion mbi proçedurat e Testimit dhe Çertifikimit ose për shërbime të tjera që ofrohen nga Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës na KONTAKTONI

  end faq

  Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
  • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

  Jemi Social

  Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
  You are here: Fillmi Informatikë