Jepni vlerësimin tuaj

Instituti i Trajnimeve dhe Karrieres

Zyra e Karrieres

Zyra e Karrierës

Ne jemi të parët në Shqipëri që ofrojmë çdo shërbim në lidhje me zhvillimin e karrierës. Ne ofrojmë konsultim karriere, asistencë dhe këshillim nga ekspertë në kërkimin për punën tuaj ideale, vlerësim i prirjeve dhe personalitetit, zhvillim karriere, trajnime individuale, trajnime manaxheriale, trajnime për këshillues karriere dhe burime informacioni të nevojshme që do të ju ndihmojnë ju të profilizoheni në zhvillimin e karrierës tuaj. Ju ftojmë të navigoni dhe të familjarizoheni me faqen dhe çdo shërbim që ne ofrojmë.


Shërbimet e ITK në Zyrën e Karrierës

Manaxhim i Performancës

Manaxhim PerformanceNjë organizatë përmbush misionin e saj përmes kontributeve individuale dhe kolektive të punonjësve të saj. Vendosni themelet e shpërblimit të ekselencës duke implementuar sistemet tona të personalizuara të menaxhimit të performancës dhe ndihmoni punonjësit tuaj të dijnë që kontributet e tyre janë të mirënjohura. Thjesht nuk mund të gjeni një motivues më efektiv.

 • Krijimi i sistemeve të menaxhimit të performancës.
 • Menaxhimi i Performancës i orjentuar drejt objektivave
 • Model i bazuar në efiçencë i cili fokusohet ne vendosjen e objektivave përkatës, realistë dhe të arritshëm si edhe shpërblimin e punonjësve për përmbushjen në kohë dhe me sukses të tyre.

 • Modeli i kompetencave
 • Metoda e orientuar drejt rishikimit për diagnostikimin, strukturimin dhe përmirësimin e të gjithë aspekteve të menaxhimit të resurseve njerëzore i cili fokusohet në lidhjen mes kompetencave dhe performancës duke krijuar një pamje më të qartë të drejtimit dhe zhvillimit personal të punonjësve si edhe shpërblimeve që ata meritojnë.

 • Modeli 360°
 • Një proces feedbacku multi-burimor në kuptimin e vërtetë të fjalës 360-gradë ku gjithësecili në departament/organizatë do të vlerësojë gjithë të tjerët duke vendosur themelet për një sistem shpërblimi të bazuar në feedbackun pozitiv dhe në rritjen e zhvillimin personal.

 • Vlerësimi i Efektivitetit të Punonjësve dhe
 • Zgjidhjet IT për Menaxhimin e Performancës

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Kërkimi ekzekutiv

Kërkim EkzekutivLe të identifikojmë, vlerësojmë dhe rekrutojmë talentet për ju: oficerë korporate, anëtarë bordi, ekzekutivë C-level, menaxherë të mesëm/të lartë, etj. Ne gjejmë më të mirët për kënaqësinë tuaj.

 • Rekrutimi dhe përzgjedhja e ekzekutivëve
 • Dizenjimi i procesit të rekrutimit & përzgjedhjes
 • Analiza e punës
  Krijimi i pozicioneve të reja të punës
  Krijimi i përshkrimeve të punës
  Përcaktimi i vlerave të organizatës mbi të cilat do të vlerësohen kandidatët potencialë

 • Trajnimi i Rekrutimit & Përzgjedhjes
 • Si të lidheni me njerëzit e duhur me vëndet e lira të punës të duhura
  Si të përdorni rrjetet sociale dhe median në procesin e rekrutimit & përzgjedhjes
  Si të tërhiqni masat e dëshiruara drejt kopanisë tuaj

 • Implementimi i Procesit të Rekrutimit & Përzgjedhjes
 • Zgjidhjet e IT për Rekrutimin & Përzgjedhjen
 • Trajnimi i kërkimit ekzekutiv
 • Bëhu një gjuetar talentesh vetë. Preja po pret.

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Analiza e Nevojave për Trajnim

Identifikoni aftësitë fillestare, konceptet dhe sjelljet e elementëve njerëzorë në kompaninë tuaj dhe mbushni hendekun e trajnimit duke implementuar trajnimet e duhura.
Performanca e përmirësuar është vetëm disa orë trajnim larg.

 • Vlerësimi i Nevojave për Trajnim & Zhvillim për punonjësit tuaj
 • Vlerësimi i Nevojave për Trajnim & Zhvillim për kompaninë tuaj
 • Këshillimi për Nevojat për Trajnim
 • Zgjidhjet IT për Nevojat për Trajnim

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Qendra e vlerësimit të aftësive

 • Testimi Psikologjik
 • Njih vetveten: Testoni personalitetin tuaj, aftësitë, sjelljen, inteligjencën, inteligjencën emocionale, aftësitë menaxheriale, kënaqësinë e jetës dhe shumë të tjera.
 • Intervistimi i individëve: zotëroni procesin e intervistimit me ndihmën tonë. Asnjë punë nuk është jashtë mundësive tuaja.
 • Kompanitë: Perfeksiononi procesin e ekzaminimit, nga ekzaminimi fillestar në intervistimin e plotë. Ju kurseni kohën tuaj, ne ju kursejmë dhimbjen e kokës.
 • Përzgjedhja profesionale
 • Ne ju mundësojmë menaxhimin e përgjithshëm të punonjësve të rinj. Ne ekzaminojmë, intervistojmë, vlerësojmë, rekomandojmë dhe përzgjedhim kandidatët idealë, madje edhe ndërmarrim orientimin e tyre. Kur themi JO dhimbjes së kokës, e kemi seriozisht!

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Rekrutimi & Përzgjedhja

  Dizenjimi i procesit të rekrutimit & përzgjedhjes

 • Analiza e punës
 • Krijimi i pozicioneve të reja të punës
 • Krijimi i përshkrimeve të punës
 • Përcaktimi i vlerave të organizatës mbi të cilat do të vlerësohen kandidatët potencialë
 • Trajnimi i Rekrutimit & Përzgjedhjes

 • Si të lidheni me njerëzit e duhur me vëndet e lira të punës të duhura
 • Si të përdorni rrjetet sociale dhe median në procesin e rekrutimit & përzgjedhjes
 • Si të tërhiqni masat e dëshiruara drejt kopanisë tuaj
 • Implementimi i Procesit të Rekrutimit & Përzgjedhjes

  Zhvillimi i karrierës për punonjësit

 • Qendra e karrierës
 • Menaxhimi i talenteve
 • Qendra e vlerësimit të aftësive
 • Zgjidhje IT të menaxhimit të performancës së Rekrutimit & Përzgjedhjes

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Aspektet ligjore, financiare dhe administrative të Burimeve Njerëzore

Transformoni aspektet kohë-konsumuese të përditshme të menaxhimit të BNJ dhe fokusohuni në pamjen e përgjithshme, ose na lejoni neve tju drejtojmë, trajnojmë dhe ndihmojmë të optimizoni ato aspekte në mënyrë që të fokusoheni në pamjen e madhe. Pamja e përgjithshme, është e rëndësishme.

 • Këshillim për aspektet ligjore të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
 • Këshillim për aspektet financiare të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
 • Këshillim për aspektet administrative të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
 • Trajnim Ligjor, Financiar dhe Administrativ
 • Zgjidhje IT ligjore, financiare dhe administrative

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Kompensimi & Përfitimet

 • Krijimi i sistemeve të llogaritjes së pagës
 • Krijimi i sistemeve të llogaritjes së bonuseve
 • Krijimi i paketave të përfitimeve
 • Si të motivoni punonjësit tuaj duke krijuar paketa përfitimesh tërheqëse
 • Motivimi jo-monetar i punonjësve
 • Si të motivoni punonjesit tuaj pa shpenzuar para
 • Këshillim financiar
 • Zgjidhjet IT për kompensimin dhe përfitimet

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Kënaqja e punonjësve

Është “punonjësi juaj më i mirë i mërzitur” duke ju kushtuar lekë? Po, në të vërtetë, pavarësisht nëse qëndron apo ikën. Ulni kostot dhe rrisni produktivitetin e vëndit të punës duke adresuar moskënaqjen e aseteve nën-performancë përmes: programeve të feedbackut; komunikimit të qartë, konçiz dhe konsistent; paketave tërheqëse të kompensimit dhe përfitimit; trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve; ndërtimit të një kulture korporate dhe shumë më tepër. Një punonjës i kënaqur është për të qëndruar dhe kompania mund vetëm të përfitojë prej tij.

 • Kërkimi mbi kënaqësinë e punonjësve
 • Trajnimi mbi kënaqësinë e punonjësve
 • Këshillimi mbi kënaqësinë e punonjësve
 • Krijimi i sistemeve për rritjen e kënaqësisë së punonjësve
 • Përfitimet e kompënsimit
 • Krijimi i sistemeve të llogaritjes së pagave
 • Krijimi i sistemeve të llogaritjes së bonust
 • Krijimi i paketave të përfitimeve
 • Si të motivoni punonjësit duke përdorur paketa tërheqëse të përfitimeve

 • Motivimi jo monetar i punonjësve
 • Si të motivoni punonjësit pa shpenzuar para

 • Këshillimi financiar
 • Zgjidhjet IT të kompensimit dhe përfitimeve
 • Trajnimi dhe zhvillimi i punonjësve
 • Krijimi i kulturës së korporatës

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Manaxhimi i talenteve

Mbillni, rrisni dhe ushqeni talentet e kompanisë tuah.

 • Zbulimi i talenteve
 • Këshillimi
 • Asistencë dhe këshillim ekspertësh në kërkimin tuaj për punën ideale. Ju e dini që ajo ekziston.

 • Vlerësimi i aftësive
 • Përcaktoni nivelin e aftësive tuaja, e fuqive dhe dobësive tuaja, e tipareve të karakterit, fushave për përmirësim, etj përmes një numri ushtrimesh argëtuese. Në këtë rast, njohja është më mirë se mosnjohja.

 • Zhvillimi i karrierës
 • Zhvilloni numër të madh aftësishë përmes trajnimit dhe stërvitjes në mënyrë që çoni më tej karrierën tuaj: të jeni një punonjës më i mirë, të zhvilloni një fokus më të mirë, të rrisni aftësitë tuaja specifike, të menaxhoni emocionet tuaj më mirë dhe shumë më tepër.
  Zhvilloni veten, dhe karriera juaj do tju ndjekë.

 • Trajnimet
 • Trajnime për individë
  Perfeksiononi procesin e të kërkuarit punë dhe prekni punën tuaj të ëndërrave duke mësuar si të krijoni një CV mbresëlënëse, si të shkruani një letër motivimi magjepsëse, si të silleni dhe çfarë të thoni gjatë një interviste për punë, etj.
  Trajnime për këshillues karriere

 • Vlerësimi i aftësive
 • Testimi psikologjik
 • Njih vetveten: testoni personalitetin tuaj, aftësitë tuaja, sjelljen tuaj, inteligjencën, inteligjencën emocionale, aftësite menaxheriale, kënaqësinë e përgjithshme të jetës dhe shumë të tjera.

 • Intervistimi
 • Individët: perfeksiononi procesin e intervistimit me ndihmën tonë. Asnjë punë nuk është jashtë arritjeve tuaja.

  Kompanitë: Perfeksiononi procesin e ekzaminimit, nga ekzaminimi fillestar në intervistim të plotë. Ju kurseni kohë de ne ju kursejmë dhimbje koke.

 • Selektimi profesional
 • Ne mundësojmë një menaxhim të ri gjithëpërfshirës të punonjësve. Ne ekzaminojmë, intervistojmë, vlerësojmë, rekomandojmë dhe përzgjedhim kandidatët idealë si edhe drejtojmë orientimin e tyre.

 • Analiza e zhvillimit të karrierës
 • Analiza e nevojave për trajnim
 • Identifikoni aftësitë fillestare, konceptet dhe sjelljet e elementëve njerëzorë në kompaninë tuaj dhe mbushni boshllëqet në trajnimin e tyre duke implementuar trajnimet e duhura.
 • Performanca e përmirësuar është vetëm disa orë larg.
  Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe zhvillim për punonjësit tuaj
  Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe zhvillim për kompaninë tuaj
  Këshillim për nevojat për trajnim
  Zgjidhje IT për trajnim dhe zhvillim

 • Këshillim për menaxhimin e talenteve
 • Trajnim per menaxhimin e talenteve
 • Trajnim për zhvillimin e talenteve

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Mbajtja & Suksedimi

Siguroni/zhbindni punonjësit që po mendojnë të largohen nga organizata juaj duke ju prezantuar një seri ndryshimesh efektive të procesit të punës. Si thamë më parë, një punonjës i kënaqur është për të qëndruar në punë:

 • Këshillim për Mbajtje & Suksedim
 • Trajnim për Mbajtje & Suksedim

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Shërbimet strategjike të BNJ

Ka disa detyra të rëndësishme të BNJ që nuk futen në rutinën tuaj të zakonshme të aktiviteteve tëBNJ. Na lejoni që të bëhemi një palë duar shtesë për tju ndihmuar të kompletoni këto detyra të rëndësishme, ose na lejoni të kujdesemi për to nga fillimi në fund. Ne jemi te mirë në cilëndo mënyrë.

 • Planifikim & Optimizim i BNJ
 • Kërkim mbi Kënaqësinë e Konsumatorit i kërkuar ISO
 • Analizë e nevojave të BNJ
 • Analizë tregu
 • Inteligjenca e biznesit
 • Krijimi/riorganizimi i strukturave organizative
 • Zgjidhje IT për shërbimet strategjike të BNJ

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Kultura organizative

Bëjeni kompaninë një të tërë – krijoni kulturën tuaj organizative dhe përdoreni për tu fokusuar në qëllimet dhe strategjitë tuaja drejt një biznesi afatgjatë më të suksesshëm. Bëhu më shumë sesa shuma e thjeshtë e pjesëve të tua.

 • Përcaktimi i vizionit, misionit dhe vlerave tuaja
 • Kodi i drejtimit dhe përdorimit të resurseve të kompanisë tuaj
 • Krijimi dhe implementimi i një kulture organizative
 • Këshillim për një kulturë organizative

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Siguria dhe shëndeti në vëndin e punës

Siguria në punë pjesa e parë

Shëndeti dhe siguria – Diçka për të cilën nuk mund të jeni fleksibël

 • Trajnime për shëndetin dhe sigurinë në punë
 • Këshillim për shëndetin dhe sigurinë në punë
 • Këshillim psikologjik i punonjësve
 • Trajnim për menaxhimin e stresit

Shikoni më tepër për sigurinë në vendin e punës

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Marrëdhëniet industriale

Përmirësoni marrëdhënien e punonjësve duke dizenjuar politika zhvilluese dhe dukë implementuar principe të forta normative për të mbrojtur të drëjtat e punonjësve.

Ju e dini që është gjeja e duhur për tu bërë.

 • Këhsillim për të drejtat e punonjësve
 • Trajnim për marrëdhënie industriale

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

Përgjegjësia sociale dhe shoqërore

Bëhuni një kompani me përgjegjësi sociale dhe shoqërore; jepuni përfitime shoqërisë dhe mjedisit ku jeni një pjesë e pandashme. Është më shumë sesa një PR i mirë.

 • Këshillim social dhe shoqëror
 • Trajnim social dhe shoqëror

Këto shërbime përditësohen vazhdimisht nga feedback-u i klientëve tanë dhe ofrohen për të gjitha kompanitë në mënyrë specifike duke u bazuar tek objekti i aktivitetit që ushtron kompania dhe shumë komponentë të tjerë siç janë: statusi i saj ligjor, numri i stafit, vendndodhja etj. Për më shumë informacion ju lutemi na Kontaktoni

end faq

Na Kontaktoni

 • Mobile: +355 (0) 69 61 62 321
 • Telefon: +355 (0) 44 53 61 34

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi Trajnime Profesionale Profesionale Zyra e Karrierës